translation service
top of page

Chương trình chăm sóc hậu mãi

AfterCare được cung cấp vào các ngày học chính thức: nó không được cung cấp vào những ngày tan học sớm.  

Giá:

$15,00 mỗi ngày cho một trẻ with tối đa $45,00 mỗi tuần

$25,00 mỗi ngày cho hai trẻ em trở lên với a tối đa

$75,00 mỗi tuần.

 

AfterCare kết thúc lúc 5 giờ chiều hàng ngày.

Chúng tôi nhận  a tối đa 10 học sinh tại AfterCare mỗi ngày, do các hạn chế của Covid-19. Bây giờ chúng tôi lấy reservations cho AfterCare.

Để đặt chỗ cho con bạn mỗi tuần, hãy liên hệ với văn phòng vào cuối ngày học vào Thứ Tư của tuần trước theo số 609-345-0648, máy lẻ 30 hoặc gửi email cho cô Mary tại Rudloff.mary@olssac.org với địa chỉ của bạn. thông tin đặt phòng.

bottom of page